นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของเว็บไซด์ด็อกเตอร์เอทูแซด ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท ด็อกเตอร์เอทูแซด จํากัด (Doctor A to Z Co., Ltd: “DAZ”) (“เรา” หรือ “บริษัท”) ดําเนินกิจการเว็บไซต์ www.doctoratoz.co (“เว็บไซต์”) รวมทั้งให้บริการด้านโทรเวช (Telemedicine) นโยบายนี้ นํามาใช้กับเว็บไซต์ของเรารวมทั้งบริการและการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เรามีซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่า “บริการ”
DAZ ให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่แบ่งปันในเว็บไซต์ และ หรือบริการของเราจะได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้ เป็นความลับ ท่านยินยอมหรืออนุญาตให้นําไปใช้และเปิดเผยข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ (Personally Identifiable Information: PII) และข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (Protected Health Information: PHI) ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทฯ หรือการให้ข้อมูลแก่เราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ การใช้และการเปิดเผยซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของผู้ให้บริการสุขภาพกับผู้ที่คุณมีการสื่อสารระหว่างกันผ่านบริการดังได้อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้บริการดังกล่าวได้ให้ไว้แก่คุณ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
PHI คือข้อมูลที่ประกอบด้วย แต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อ, หมายเลขบัตรประกันสังคม, ที่อยู่, ข้อมูลการ ติดต่อ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและการประกันภัยที่ให้ไว้ผ่านบริการของเรา โดย DAZ จะเก็บข้อมูล PHI และข้อมูล PII อื่น ๆ ที่คุณได้ให้ไว้โดยสมัครใจ เนื่องจากความเป็นส่วนตัวถือเป็นหลักสําคัญสูงสุด เราจึงให้คํามั่นในการคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับซึ่งข้อมูล PII และข้อมูล PHI ทั้งหมดที่ระบุตัวบุคคล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเกี่ยวข้องกับสภาวะด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม
วิธีที่เรานําข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้
เราให้ความสําคัญในการให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านโทรเวชจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย โดยที่ DAZ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์บริการของเราให้ท่านทราบเท่านั้น รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลวิจัยการตลาด เราใช้ข้อมูลดังกล่าวและแบ่งปันข้อมูลเท่าที่จําเป็นแก่หุ้นส่วนของเราเพื่อการดําเนินการให้บริการที่มีสัญญาไว้กับเราเท่านั้น นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูล PII เพื่อทําการตลาด การติดตามและปรับปรุงการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น เราจะไม่จําหน่ายซึ่งข้อมูล PII ที่เราเก็บรวบรวมไว้เด็ดขาด
DAZ มีเว็บล็อกในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมทุกท่านที่เข้าใช้เว็บไซต์และใช้บริการ โดยที่เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ ซึ่งบันทึกเหล่านี้จะประกอบด้วยข้อมูล IP address, ประเภทของระบบปฏิบัติการที่คุณใช้, ข้อมูลและเวลาที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการและหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเว็บล็อกทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยที่มีพนักงานและผู้รับเหมาจํานวนจํากัดเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ สําหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นั้นจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานด้วย
การเก็บรวบรวม IP Address ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งดําเนินการโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ โดย DAZ ใช้ IP Address ในการคํานวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ ช่วยวิเคราะห์ปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของเรา บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเฝ้าระวังติดตามพื้นที่ภูมิภาคที่คุณค้นหาเว็บไซต์ของเรา
คุณอาจถูกขอให้ป้อนข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีการลงทะเบียนใช้โปรแกรมสาธิต ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เข้าถึงฟรีคอนเทนท์ของเรา หรือแจ้งคําร้องต่าง ๆ ตัวอย่างฟรีคอนเทนท์ได้แก่ สัมมนาออนไลน์กรณีศึกษา วิดีโอ และเอกสาร เราอาจเก็บข้อมูลชื่อ ตําแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับบริษัทของคุณ ซึ่งเราใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อเกี่ยวกับคําร้องขอของคุณ (เช่น คําร้องขอใช้โปรแกรมสาธิต หรือการยื่นแบบฟอร์มขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา) หรือการจัดทําเนื้อหาให้คุณตามที่มีการร้องขอ
หากคุณส่งข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลของตัวคุณเอง คุณยอมรับว่าคุณมีสิทธิกระทําการดังกล่าวได้และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณมีข้อซักถาม ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน เราอาจเก็บรวบรวมชื่อและข้อมูลการติดต่อของคุณไว้ (เช่น ที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์) เพื่อที่เราได้สามารถตอบสนองต่อคําร้องขอของท่านได้ นอกจากนั้นเราอาจเก็บบันทึกการติดต่อกันทางจดหมายไว้เพื่อช่วยเหลือคุณในอนาคต
หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสารทางการตลาดจาก DAZ เราจะเก็บรวบรวมชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณไว้ เพื่อส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณสนใจ โดยคุณอาจได้รับการเพิ่มรายชื่อเข้าไปยังบัญชีรายชื่อการตลาดของเราเมื่อคุณสร้างบัญชี DAZ หรือบัญชี DAZ ของคุณถูกสร้างโดยนายจ้างของคุณ
หากคุณสมัครงานที่ DAZ คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ข้อมูลที่มีอยู่ในประวัติย่อ จดหมายปะหน้า หรือเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการและตอบรับการสมัครงานของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว
สําหรับการคุ้มครองของคุณ เราอาจจําเป็นต้องตรวจยืนยันอัตลักษณ์ของคุณก่อนการดําเนินการตามคําขอของคุณในการเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง คัดสําเนาหรือจํากัดการใช้งานข้อมูล PII ของคุณ โดยเราจะใช้ที่อยู่อีเมลจากคําขอของคุณในการระบุข้อมูล PII ที่ DAZ รวบรวมและจัดเก็บไว้ เราจะดําเนินการตามคําร้องขอของคุณโดยเร็วที่สุดภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
เราอาจมีความจําเป็นต้องรักษาข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อให้การทําธุรกรรมที่คุณได้เริ่มทําไว้ก่อนหน้าที่จะยื่นคําร้องขอเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบทิ้ง หรือในกรณีที่คุณมีบัญชีที่เปิดไว้แล้วซึ่งใช้ซอฟต์แวร์และหรือบริการของเรานั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูล PII ของคุณไว้ เป็นระยะเวลาตามที่มีความจําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายอนุญาตหรือมีความจําเป็นให้การเก็บรักษามีระยะเวลานานกว่านั้น
คุณสามารถยืนยันการรับข้อความจาก DAZ ได้รวมทั้งยกเลิกการรับข้อความการตลาดหรือข้อมูลการค้นหาตลาด หรือปรับเปลี่ยนอีเมลตามความชอบของคุณได้
การยืนยันการรับอีเมล การปรับเปลี่ยนแก้ไขอีเมลและข้อมูลตามความชอบของคุณ หรือการยกเลิกการติดต่อสื่อสารสามารถไปที่ [email protected]
เมื่อมีการยืนยันการรับอีเมลจาก DAZ คุณตกลงว่าข้อมูลของคุณอาจได้รับการประมวลผล ได้แก่ การปรับเปลี่ยนบันทึกของคุณให้สอดคล้องกับคําร้องที่มีการยืนยันเพื่อรับอีเมลและการติดตามอีเมลเหล่านั้น เช่น เมื่อคุณเปิดอีเมลและเมื่อคุณคลิกที่ลิ้งค์ โดยเราใช้ข้อมูลนั้นในการกําหนดเนื้อหาที่ตรงใจคุณเพื่อกําหนดประสบการณ์เฉพาะบุคคลของคุณกับทาง DAZ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอื่น ๆ เช่น การกําหนดความสนใจของคุณต่อบริการของเรา ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการประมวลผลข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลจากทาง DAZ หรืองดรับการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เราจะใส่ลิ้งค์เพื่อปรับเปลี่ยนอีเมลของคุณหรือยกเลิกรับการสื่อทางการตลาดทุกประเภท
โปรดทราบว่าคุณอาจได้รับข้อความที่เกี่ยวกับธุรกรรมและข้อความเกี่ยวกับบัญชีจากทางเราต่อไปหลังจากการยกเลิก เช่น การแจ้งเตือนระงับการทํางานของระบบชั่วคราว
วิธีการที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ
หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งถึงวิธีการที่ DAZ จะใช้และเปิดเผยข้อมูลของคนไข้ โดยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับยาและแอลกอฮอล์เอชไอวี และสุขภาพจิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษ แม้หนังสือแจ้งฉบับนี้จะไม่ได้กล่าวถึงการนําและการเปิดเผยทุกประเภท แต่การใช้และการเปิดเผยทุกประเภทจะเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้
ด้านการรักษา เราอาจใช้ข้อมูลทางการแพทย์ของคุณสําหรับการให้การรักษาหรือบริการทางการแพทย์ เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณแก่แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชํานาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การดูแลทางการแพทย์หรือการรักษา นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ของคุณกับบุคลากรของทาง DAZ หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่บุคลากรของ DAZ หน่วยงาน หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ เพื่อให้บริการหรือประสานความร่วมมือในการรักษาทางการแพทย์ เช่น ใบสั่งแพทย์, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, และการตรวจด้วยรังสีเอกซ์ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณแก่บุคคลภายนอก DAZ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ด้านการชําระเงิน เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ เพื่อทําการแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่ารักษาและค่าบริการของคุณ ที่คุณได้รับการบริการจาก DAZ จากบริษัทประกันภัย หรือบุคคลที่สาม โดยเราอาจแจ้งแผนสุขภาพแก่ท่านเกี่ยวกับการรักษาเพื่อตัดสินใจว่าแผนของคุณจะครอบคลุมการรักษาหรือไม
ด้านการดําเนินการรักษาพยาบาล เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณสําหรับการดําเนินการต่าง ๆ ของ DAZ ซึ่งการใช้และเปิดเผยเหล่านี้ทําขึ้นเพื่อคุณภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาทางการแพทย์ของบุคคลากร นอกจากนี้ข้อมูลทางการแพทย์ของคุณอาจถูกนําไปใช้และเปิดเผยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นไปตามข้อผูกพันทางสัญญา ข้อเรียกร้องของผู้ป่วย ข้อข้องใจหรือการฟ้องร้องทางคดี สัญญาการรักษาพยาบาล บริการด้านกฎหมาย การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ การขาย DAZ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่อีกบริษัทหนึ่ง การรับประกันและกิจกรรมการประกันภัยอื่น ๆ และเพื่อดําเนินกิจการของ DAZ ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์เพื่อหาวิธีการปรับปรุงการรักษาและบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลแก่ แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชํานาญการด้านสุขภาพอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการดําเนินงานและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
การแจ้งเตือนการนัดหมาย เราอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือนว่าคุณมีนัดกับ DAZ
ทางเลือกการรักษา เราอาจแจ้งให้ท่านทราบหรือแนะนําทางเลือกการรักษาที่เป็นไปได้ที่คุณอาจสนใจ
กิจกรรมการรวมตัวด้านข่าวสาร DAZ อาจติดต่อคุณหรือสมาชิกครอบครัวของคุณคนใดคนหนึ่งเพื่อพูดคุยว่าคุณต้องการออกสื่อหรือข่าวสารหรือไม่ โดยที่ DAZ อาจให้บริการโทรเวชต่าง ๆ ที่น่าสนใจพอที่จะเป็นข่าวสารได้ นักข่าวอาจทําการสัมภาษณ์ DAZ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้บริการโทรเวชต่าง ๆ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ให้แก่บุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของคุณ เช่น เพื่อน สมาชิกครอบครัว ผู้แทนส่วนตัว หรือบุคคลใดตามที่คุณระบุ
การวิจัย DAZ อาจมีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นครั้งคราว โดยโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ดําเนินการโดย DAZ จะได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการตรวจสอบพิเศษเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความลับของผู้ป่วย โดยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณอาจมีความสําคัญกับการวิจัยในอนาคตและการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ซึ่งเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาวิจัย ภายใต้ข้อกําหนดกฎหมายของประเทศไทยว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ
ในบางครั้ง นักวิจัยทําการติดต่อผู้ป่วยเพื่อสอบถามถึงความสนใจของผู้ป่วยในการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย การลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษาวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย มีโอกาสได้ซักถามปัญหา และแสดงเจตจํานงในการเข้าร่วมโดยการลงนามในแบบฟอร์มการยินยอมแล้วเท่านั้น เมื่อได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการตรวจสอบพิเศษแล้ว อาจมีการดําเนินการศึกษาวิจัยอื่น ๆ ซึ่งใช้ข้อมูลทางการแพทย์ของคุณโดยไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณอีก ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการรักษาหรือสวัสดิภาพของคุณ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยอาจเกี่ยวข้องกับการทบทวนเวชระเบียนเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่แตกต่างกัน
เราจะเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณเมื่อกฎหมายกําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
เพื่อการป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณเมื่อจําเป็นเพื่อป้องกันหรือลดอันตรายร้ายแรงและฉุกเฉินต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณรวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณะหรือบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นการเปิดเผยแก่บุคคลที่สามารถช่วยหยุดยั้งหรือลดอันตรายได
เงินทดแทนสําหรับลูกจ้าง เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณแก่กองทุนเงินทดแทนสําหรับลูกจ้าง หรือโครงการต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างในกรณีการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน
การเปิดเผยด้านสาธารณสุข เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสาธารณสุข ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยทั่วไปซึ่งได้แก่
* ป้องกันหรือควบคุมโรค (อาทิ โรคมะเร็ง วัณโรค) การบาดเจ็บหรือพิการ
* รายงานเหตุการณ์สําคัญ ๆ เช่น การเกิดและการเสียชีวิต
* รายงานการทารุณกรรมหรือทอดทิ้งเด็ก
* รายงานเหตุการณ์ซึ่งเป็นอันตรายหรือการควบคุมดูแลที่เกี่ยวกับอาหาร ยา หรือข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านผลิตภัณฑ
* แจ้งบุคคลที่คืน ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เขากําลังใช้ แจ้งบุคคลที่อาจเคยเป็นโรคหรืออาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่กระจายโรคหรืออาการป่วย
* แจ้งหน่วยงานภาครัฐเมื่อเราเห็นว่าผู้ป่วยเป็นเหยื่อการทารุณกรรม การทอดทิ้ง หรือความรุนแรงในครอบครัวและทําการเปิดเผยนี้ตามที่กฎหมายกําหนด
กิจกรรมการควบคุมด้านสุขภาพ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตหน่วยงานด้านการตรวจสอบ และหน่วยงานรับรองวิทยฐานะต่างๆตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกําหนด
การดําเนินการด้านกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์แก่ศาล ทนายความ และเจ้าพนักงานศาล ในระหว่างที่มีการควบคุมตัว และการดําเนินการในชั้นศาลหรือการดําเนินการด้านการปกครอง
การฟ้องร้องคดีและการดําเนินการด้านกฎหมายอื่น ๆ: สําหรับการฟ้องร้องคดีและการดําเนินการด้านกฎหมายอื่น ๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลด้านการแพทย์ของคุณตามคําสั่งของศาลหรือคําสั่งด้านการปกครอง หรือตามหมายศาล คําร้องให้มีการไต่สวน หมายเรียก การเรียกตัว หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ
การบังคับใช้กฎหมาย: หากมีการบังคับใช้กฎหมาย และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดให้กระทําการดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์
* เพื่อระบุหรือกําหนดข้อสงสัย ผู้หลบหนี พยานวัตถุ หรือบุคคลที่หายตัวไป
* เกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมที่ต้องสงสัย ภายใต้สภาวการณ์ที่จํากัด หากว่าเราไม่อาจได้รับการตกลงยินยอมของบุคคลนั้น
* เกี่ยวกับการตายที่สงสัยว่าเป็นผลมาจากอาชญากรรม
* เกี่ยวกับอาชญากรรมซึ่งเป็นการกล่าวหา DAZ
* ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อเป็นการรายงานเหตุอาชญากรรม สถานที่เกิดเหตุหรือผู้ถูกทําร้าย หรือเป็นการระบุตัวตน การอธิบายหรือที่อยู่ของบุคคลผู้ก่ออาญากรรม
กิจกรรมด้านความมั่นคงและข่าวกรองของชาติ: ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้นั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณต่อหน่วยงานราชการเพื่อการสืบราชการลับ การต่อต้านข่าวกรอง และกิจกรรมด้านความมั่นคงของชาติอื่น ๆ
นักโทษ: หากคุณเป็นนักโทษของทัณฑสถานหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณต่อทัณฑสถานตามที่กฎหมายกําหนด
นโยบายด้าน Social Media
DAZ ได้ทําการเปิดเพจบนเว็บไซต์สื่อสังคมเพื่อให้เกิดชุมชมที่เป็นมิตร ให้ข้อมูล และการมีส่วนร่วมแก่ผู้ใช้เว็บไซต์สื่อสังคมนั้นเหล่านั้น DAZ สนับสนุนให้คุณแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันเรื่องราวของคุณในรูปแบบที่สุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเว็บไซต์สื่อสังคมที่ว่านี้ประกอบด้วยแต่ไม่จํากัดเพียง Facebook, Twitter, YouTube, รูปแบบการแสดงผลตอบรับทางออนไลน์บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์สื่อสังคมอื่น ๆ (“เว็บไซต์สื่อสังคม”)
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง การเปิดดูและ/หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์สื่อสังคม คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้
ข้อมูลมิใช่สิ่งทดแทนเครื่องมือทางการแพทย์
เนื้อหาต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และสิ่งอื่นที่ปรากฏบนเว็บไซต์สื่อสังคมมีไว้สําหรับใช้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยข้อมูลนั้นไม่ใช่เป็นการให้คําปรึกษาแทนผู้ให้บริการสุขภาพของคุณแต่อย่างใด โปรดปรึกษาข้อสงสัยและความกังวลทางการแพทย์กับผู้ให้บริการสุขภาพของคุณ
คําเตือนเมื่อมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัว
เว็บไซต์สื่อสังคมถือเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยข้อมูลใดก็ตามที่คุณแชร์นั้นผู้อื่นจะสามารถเห็นได้และอาจถูกบุคคลที่สามเก็บบันทึกไว้ DAZ ไม่สามารถเฝ้าระวังติดตาม สกัดกั้น หรือลบทิ้งเนื้อหาของคุณจากบุคคลที่สามเหล่านั้นได้โปรดพึงระวังก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนตัว
สิ่งต้องห้าม
เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งความสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น โพสต์หรือเนื้อหาดังต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาต:
เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัยคุกคาม ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ลบหลู่ หมิ่นประมาท รังควาน ก่อให้เกิดความอับอายล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทําให้เสียชื่อเสียง ให้ร้าย ลามก หรือเป็นการรุกรานสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เป็นเนื้อหาที่ส่อเจตนาร้าย เหยียดเชื้อชาติสัญชาติของบุคคลอื่น โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ DAZ
เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิให้มีไว้ตามกฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์เชิงสัญญาหรือความไว้ใจ
เนื้อหาที่มีไวรัส เวิร์ม รหัสปิดการใช้งาน หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางทําลาย หรือจํากัดการทํางานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารทางไกลอื่น
โฆษณา, สื่อส่งเสริมการขาย, อีเมลขยะ, สแปม, จดหมายลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ ที่ไม่ได้มีการร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือการจูงใจเชื้อเชิญรูปแบบอื่นใด
เนื้อหาที่เป็นข้อมูลด้านสุขภาพส่วนตัว ได้แก่ รูปภาพของผู้ป่วย
นอกจากนี้ห้ามใช้เว็บไซต์สื่อสังคมในการให้คําแนะนําทางการแพทย์หรือแสดงความคิดเห็นทางการแพทย์โดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ของ DAZ หรือใช้เว็บไซต์สื่อสังคมอ้างอิงถึงแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ของ DAZ
ห้ามปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใด
DAZ ขอสงวนสิทธิในการเฝ้าระวังติดตาม ห้าม จํากัด สกัดกั้น ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์สื่อสังคมใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือด้วยเหตุผลอันใดก็ตามแล้วแต่ดุลพินิจ ทั้งนี้ DAZ อาจเอาออก ลบ ขัดขวาง กลั่นกรอง หรือจํากัดด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามตามที่เห็นสมควร
คําปฏิเสธความรับผิดชอบ
DAZ จัดให้มีเว็บไซต์สื่อสังคมโดยใช้ทักษะและความใส่ใจในระดับที่เหมาะสมและหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคมเหล่านั้น อย่างไรก็ดีข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่หรือปรากฏบนเว็บไซต์สื่อสังคม มีไว้เพื่อหรือเจตนาให้ผู้บริโภคทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อความเข้าใจและการศึกษา โดยการเข้าถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเป็นไปโดยสมัครใจโดยความเสี่ยงตกเป็นของคุณเองเท่านั้น แม้ว่า DAZ มีความพยายามอย่างเหมาะสมในการเฝ้าระวังติดตามและลดความรุนแรงของเนื้อหาที่มีการโพสต์ลงนั้น ก็ไม่ได้ลดความรุนแรงในความคิดเห็นได้ทั้งหมด และไม่สามารถตอบสนองต่อคําร้องขอทางออนไลน์ได้ทันท่วงทีได้เสมอไป
การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของบุคคลจากการโพสต์ลงเว็บไซต์สื่อสังคมต่าง ๆ ไม่จําเป็นว่าจะเป็นการแสดงความเห็นของ DAZ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้างหรือพนักงานของ DAZ
DAZ ไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์สื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะดุดหรือมีแต่ความปลอดภัย เพราะการทํางานของเว็บไซต์เหล่านี้ อาจถูกแทรกแซงด้วยปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ DAZ ซึ่ง DAZ ไม่ขอรับรองว่าไฟล์ต่างๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เหล่านี้จะไม่มีไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทําให้อุปกรณ์ของคุณติดไวรัสหรือถูกทําลายได้
DAZ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือระงับเว็บไซต์สื่อสังคมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้
การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม
DAZ รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวไม่มีการรับรองเว็บไซต์เหล่านั้นจากทาง DAZ
การชดเชยค่าเสียหาย
คุณจะต้องป้องกัน ชดเชย และคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายแก่ DAZ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบอํานาจ จากการสูญเสีย การร้องเรียน ความเสียหาย การชําระหนี้ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ได้แก่ ค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําการใด ๆ ที่ทําขึ้นบนเว็บไซต์สื่อสังคม
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายนี้ อาจมีการปรับแก้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ และเมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมแต่ละครั้งนโยบายใหม่จะใช้บังคับ และมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศใช้โดยการโพสต์เนื้อหาใด ๆ หลังจากการประกาศใช้เงื่อนไขใหม่นั้น คุณตกลงและยอมรับการปรับแก้ใด ๆ ในนโยบายฉบับน
กฎหมายที่ใช้ควบคุมและเขตอํานาจศาล
นโยบายนี้ควบคุมและตีความตามกฎหมายประเทศไทย การร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับนโยบายนี้จะอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว
ความมั่นคงปลอดภัย
เว็บไซต์นี้มีการระวังเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า เมื่อคุณให้ข้อมูลอันเป็นความลับผ่านเว็บไซต์นี้แล้ว ข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ปลอดภัยทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างไรก็ตาม ข้อความต่างๆ ที่คุณส่งถึงเราทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัย หากคุณเลือกส่งข้อมูลอันเป็นความลับให้เราทางอีเมล ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงที่บุคคลที่สามอาจดักจับหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว
การเชื่อมโยง
เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดพึงระลึกว่าเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทําอันเป็นการส่วนตัวของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อใด ๆ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ที่ออกจากเว็บไซต์ของเราได้อ่านคําแถลงความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ซึ่งผู้ใช้เลือกกด link เพื่อเข้าชม
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์และโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปนั้นไม่ได้รับการอนุมัติหรือรับรองจากเรา ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาดังกล่าว
ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง
เราไม่ขอรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือบอกเป็นนัย ได้แก่ การรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความทันต่อเวลาของข้อมูลหรือการแสดงความเห็นที่มีอยู่หรือผ่านเว็บไซต์นี้ และคุณไม่ควรคิดเอาเองว่าข้อมูลที่มีนั้นถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าด้วยวิธีการใดสําหรับการสูญเสีย การร้องเรียนหรือความเสียหาย ประกอบด้วยแต่ไม่จํากัดเพียงการสูญเสียที่เกิดขึ้นตามมา การหยุดพักกิจการ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นใดในระบบ ซึ่งมีสาเหตุจากการให้หรือใช้ข้อมูลที่หรือผ่านเว็บไซต์นี้
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ 2019 โดย DAZ สงวนลิขสิทธิâข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว และการจัดเรียงบน DAZ และเว็บไซต์อื่น ๆ ของ DAZ อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทําการคัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อนําไปใช้ทางการค้าหรือจําหน่าย และห้ามทําการดัดแปลง เปิดเผยหรือ ทําการโพสต์ซํ้าไปยังเว็บไซต์อื่น การเปิดเผยหรือการกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล
คุกกี้ที่จําเป็นอย่างยิ่ง ควรจะต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อว่าเราจะได้สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณไว้ได้
สรุปความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในบราวเซอร์ของคุณและทําหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การนําเสนอทางเลือกที่ออกแบบมาเฉพาะขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่คุณเห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากที่สุด ทั้งนี้คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านซ้ายมือ
นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงหลักการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายนี้ยังได้อธิบายวิธีการที่เรา หุ้นส่วนของเรา และผู้ใช้บริการของเรานําคุกกี้มาใช้งาน รวมทั้งทางเลือกต่าง ๆ ที่คุณต้องควบคุมดูแล
คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อความที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ เมื่อมีการโหลดเว็บไซต์ในบราวเซอร์โดยทั่วไปคุกกี้ถูกนํามาใช้เพื่อ “จดจํา” ตัวคุณและความชื่นชอบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “เซสชั่นคุกกี้”) หรือการเข้าชมซํ้าหลาย ๆ ครั้ง (โดยใช้ “เพอซิสเทนท์คุกกี้)
ประเภทของคุกกี้
คุกกี้ที่จําเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary cookies) มีความจําเป็นอย่างมากต่อเว็บไซต์ของเราเนื่องจากคุกกี้ เหล่านี้ช่วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อการดําเนินการของคุณ สนับสนุนโครงสร้างของหน้าเพจที่แสดงให้คุณเห็นรวมทั้งทําให้การท่องเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่ถึงเมื่อคุณสิ้นสุดการเข้าชมเท่านั้น และจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ ประสิทธิภาพ (Analytical / Performance cookies) ช่วยให้ เราสามารถตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราโดยการกําหนดจํานวนการเข้าชมเพจและจํานวนผู้ใช้งานเว็บไซต์มีการดําเนินการให้บริการด้านการวิเคราะห์เว็บเพื่อทํางานวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมผู้ใช้ งาน และเราก็ใช้ข้อมูลนั้นในการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานหรือระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ที่อาจจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุชื่อ (กล่าวคือ ไม่สามารถนําไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณอีกทั้งไม่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในนั้น อาทิชื่อ และที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลนั้นจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสถิติเท่านั้น
คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functional cookies) ช่วยให้เรารับรู้จดจําเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความพอใจของคุณ เพิ่มเติมฟี เจอร์และเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก่คุณในการเข้าชม โดยข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถระบุชี้ถึงตัวคุณได
คุกกี้เพื่อการโฆษณาพฤติกรรม / เพื่อการกําหนดเป้าหมาย (Behavioral Advertising / Targeting cookies) จะถูกใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อทําการบันทึกการเข้าชม เพจแลพลิ้งค์ที่คุณเข้าชมและติดตาม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนําไปใช้ในการปรับเว็บไซต์ของเรารวมทั้งแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้ตรงกับความสนใจของคุณ
คุกกี้สามารถถูกบล็อกจากบราวเซอร์ของคุณที่ใช้ในการสืบค้นเว็บไซต์ของเรา